Gốc > Góp ý cho Website >

QPAN: STGT TN với nhiệm vụ QP- AN trong tình hình hiện nay:

 

         Thanh niên với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay.         Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “ Thứ nhất, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, của Nhà nước. Đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của quân đội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của quân đội ta. Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao. Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. (TTXVN - Hoàng Tuấn).

          “Năm năm qua, xu thế hoà bình, hợp tác, hội nhập vẫn phát triển, song tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, những nhân tố đe doạ hoà bình, an ninh thế giới gia tăng; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố... đe doạ an ninh nhiều quốc gia. Kinh tế thế giới và khu vực đan xen những biểu hiện suy thoái, phục hồi và phát triển; thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều nước.
Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình'' với những phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tìm cách móc nối giữa bọn phản động bên trong và bên ngoài nhằm công khai hoá, quốc tế hoá các hoạt động chống đối; tập trung lợi dụng các vấn đề về ''dân chủ'', ''nhân quyền'', kích động tư tưởng ly khai, tự trị, gây rối, gây bạo loạn; cài cắm cơ sở; tác động, lôi kéo nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập; đưa người, phương tiện, vũ khí vào trong nước tiến hành các hoạt động phá hoại”.
           Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường. Tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song do những mâu thuẫn gay gắt vốn có và những vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là sự lộng hành, tham vọng của các thế lực hiếu chiến nên nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền quốc gia dân tộc vẫn tồn tại. Đối với nước ta, các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" với những thủ đoạn mới hết sức thâm độc, nguy hiểm. Chúng ra sức lợi dụng vấn đề "dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo", lợi dụng những sơ hở, yếu kém của một bộ phận tổ chức, cán bộ, đảng viên để "khoét sâu", "thổi phồng", xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Đáng quan tâm là, nó diễn ra trong điều kiện nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), do đó tính chất càng phức tạp hơn.

         Tình hình trên đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng những nhiệm vụ và yêu cầu mới rất cao, rất nặng nề. Điều quan trọng trước hết là phải giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và toàn dân nhận thức đúng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, cũng như đặc điểm, tính chất phức tạp, sự tác động của nó đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Trên cơ sở đó, mỗi tổ chức và cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hoạt động công tác theo chức năng, nhiệm vụ và trên cương vị, chức trách được phân công. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên và công chức là, dù hoạt động ở lĩnh vực nào cũng phải nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, thấu suốt quan điểm: lấy giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là lợi ích cao nhất của đất nước. Trong quá trình hội nhập, phải tỉnh táo, linh hoạt, mềm dẻo; khi xử lý các vấn đề trong quan hệ hợp tác, nhất là những vấn đề nhạy cảm phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hoạt động kinh tế, đương nhiên phải đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, nhưng không phải là duy nhất mà phải đặt nó trong tổng hòa của các lợi ích kinh tế - quốc phòng - an ninh - đối ngoại, thông qua mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ”.

         “ Giáo dục quốc phòng - an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là nội dung quan trọng hàng đầu của nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Do đó, để đạt hiệu quả cao, công tác này phải được triển khai từ trong tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự tham gia tích cực, tự giác của toàn dân. Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo không thể chỉ dừng lại ở chủ trương, quan điểm, nhận thức mà còn phải được thể hiện bằng chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch công tác. Cơ quan quân sự và công an cần phát huy vai trò nòng cốt, chủ động giúp cấp ủy, chính quyền chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát tình hình thực tiễn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả và những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện”.( Trích bài: Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đất nước hội nhập kinh tế quốc tế- Phùng Quang Thanh- Đại tướng, UVBCT, Bộ trưởng quốc phòng).

         Theo gi¸o tr×nh quèc phßng an ninh( NXB GD): “ Quèc phßng toµn d©n lµ nÒn quèc phßng mang tÝnh chÊt "v× d©n, do d©n, cña d©n", ph¸t triÓn theo ph­¬ng h­íng toµn d©n, toµn diÖn, ®éc lËp, tù chñ, tù lùc, tù c­êng vµ ngµy cµng hiÖn ®¹i, kÕt hîp chÆt chÏ kinh tÕ víi quèc phßng vµ an ninh, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc, do nh©n d©n lµm chñ, nh»m gi÷ v÷ng hoµ b×nh, æn ®Þnh cña ®Êt n­íc, s½n sµng ®¸nh b¹i mäi hµnh ®éng x©m l­îc vµ b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, ph¶n ®éng ; b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi
chñ nghÜa. "NÒn quèc phßng toµn d©n lµ søc m¹nh quèc phßng cña ®Êt n­íc ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng nh©n lùc, vËt lùc, tinh thÇn mang tÝnh chÊt toµn d©n, toµn diÖn, ®éc lËp, tù chñ, tù c­êng".
           An ninh nh©n d©n : "1. Lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, do nh©n d©n tiÕn hµnh, lùc l­îng an ninh nh©n d©n lµm nßng cèt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc. KÕt hîp phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh Tæ quèc víi c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô cña lùc l­îng chuyªn tr¸ch, nh»m ®Ëp tan mäi ©m m­u vµ hµnh ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi, cïng víi quèc phßng toµn d©n b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.2. Bé phËn cña lùc l­îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam cã vai trß nßng cèt trong sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia. An ninh quèc gia cã nhiÖm vô : ®Êu tranh lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia, b¶o vÖ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c lùc l­îng vò trang vµ nh©n d©n”. NÒn an ninh lµ søc m¹nh vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, sù ®oµn kÕt vµ truyÒn thèng dùng n­íc, gi÷ n­íc cña toµn d©n téc ®­îc huy ®éng vµo sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia, trong ®ã lùc l­îng chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh nh©n d©n lµm nßng cèt”.            NhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n v÷ng m¹nh hiÖn nay là: -  X©y dùng lùc l­îng quèc phßng, an ninh ®¸p øng yªu cÇu b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Lùc l­îng quèc phßng, an ninh lµ nh÷ng con ng­êi, tæ chøc vµ nh÷ng c¬ së vËt chÊt, tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng ®¸p øng yªu cÇu cña quèc phßng, an ninh. Tõ ®Æc tr­ng cña nÒn quèc phßng, an ninh ë n­íc ta th× lùc l­îng quèc phßng, an ninh cña nÒn quèc phßng toµn d©n vµ an ninh nh©n d©n bao gåm lùc l­îng toµn d©n (lùc l­îng chÝnh trÞ) vµ lùc l­îng vò trang nh©n d©n.           Lùc l­­îng chÝnh trÞ bao gåm c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  x· héi vµ nh÷ng tæ chøc kh¸c trong ®êi sèng x· héi ®· ®­îc phÐp thµnh lËp vµ quÇn chóng nh©n d©n. Lùc l­îng vò trang nh©n d©n bao gåm qu©n ®éi nh©n d©n, d©n qu©n tù vÖ, c«ng an nh©n d©n. X©y dùng lùc l­îng quèc phßng, an ninh lµ x©y dùng lùc l­îng chÝnh trÞ vµ lùc l­îng vò trang nh©n d©n ®¸p øng yªu cÇu cña quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. -  X©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n v÷ng ch¾c, bao gồm: ThÕ trËn quèc phßng, an ninh lµ sù tæ chøc, bè trÝ lùc l­îng, tiÒm lùc mäi mÆt cña ®Êt n­íc vµ cña toµn d©n trªn toµn bé l·nh thæ theo yªu cÇu cña quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa.  Néi dung x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n gåm : Ph©n vïng chiÕn l­îc vÒ quèc phßng, an ninh kÕt hîp víi vïng kinh tÕ trªn c¬ së quy ho¹ch c¸c vïng d©n c­ theo nguyªn t¾c b¶o vÖ ®i ®«i víi x©y dùng ®Êt n­íc. X©y dùng hËu ph­¬ng, t¹o chç dùa v÷ng ch¾c cho thÕ trËn quèc phßng, an ninh. X©y dùng khu vùc phßng thñ tØnh (thµnh phè) t¹o nÒn t¶ng cña thÕ trËn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n. TriÓn khai c¸c lùc l­îng trong thÕ trËn ; tæ chøc phßng thñ d©n sù, kÕt hîp c¶i t¹o ®Þa h×nh víi x©y dùng h¹ tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh.

           -  N©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm c«ng d©n cho HV, TN, HS, sinh viªn trong x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n:  X©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, an ninh nh©n d©n lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn d©n. Mäi c«ng d©n, mäi tæ chøc, lùc l­îng ®Òu ph¶i tham gia theo ph¹m vi vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. §èi víi sinh viªn, ph¶i tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt, n¾m v÷ng kiÕn thøc quèc phßng, an ninh, nhËn thøc râ ©m m­­u, thñ ®o¹n ho¹t ®éng chèng ph¸ c¸ch m¹ng ViÖt Nam cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc thï ®Þch. Trªn c¬ së ®ã, tù gi¸c, tÝch cùc luyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng qu©n sù, an ninh vµ chñ ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng vÒ quèc phßng, an ninh do nhµ tr­êng, x·, ph­êng, thÞ trÊn triÓn khai”.

           Tiếp tục hưởng ứng phong trào “ Năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc” với một trong các nội dung là “ Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, Ban bí thư TW Đoàn đã yêu cầu các cơ sở Đoàn:

-         “Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thanh niên công an nhân dân; phát triển sâu rộng phong trào đoàn kết 3 lực lượng( thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư).

-         Đoàn thanh niên các cấp tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang; tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn an ninh chính, trật an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

-         Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh; tham gia cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu nhi chậm tiến, vi phạm pháp luật sau khi cải tạo tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS.

-         Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”: Coi việc chấp hành luật giao thông là một trong các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn. Phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật an toàn giao thông; vận động thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông”.

                Đồng thời, cụ thể hiện nay các cơ sở Đoàn cần tăng cường tham gia tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho TN, ý thức cảnh giác cách mạng trước các âm mưu “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cổ vũ TN rèn luyện sức khỏe sẵn sàng tham gia tuyển quân, lên đường bảo vệ tổ quốc; tích cực tham gia các khóa huấn luyện dân quân tự vệ ở cơ sở, tham gia học tập chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trong trường THPT, TC, CĐ, ĐH;  tham gia diễn tập quân sự ở các đơn vị, địa phương mình,...nêu cao ý thức tham gia xây dựng “ Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân”; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, tổ quốc./.

                                                                               Trần Việt Thao

                                                  ( VP. Tỉnh đoàn TH- sưu tầm, biên soạn).

              

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Việt Thao @ 14:06 04/01/2011
Số lượt xem: 2221
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến